Monday, October 28, 2013

ОТИС-ийн Хүмүүнлэгийн сургуулийн номын санд ирсэн шинэ ном

Толстой Л.
      Дайн ба энх I /Орч.Ч.Чимид -УБ.: Монсудар,2009.-351х.

      1905-1814 онд Францын эзэн хаан Наполеоны єдєєсєн халдлагын эсрэг босоон Оросын нийт ард тїмний дайны тухай єгїїлдэг дєрвєн боть энэ туульс зохиолчийн сэтгэлийн торгон мэдрэмж, гїн ухаан, сэтгэл зїйн нарийн дїн шинжилгээ, нийгмийн давхаргуудын бодит амьдралыг тїїхчилсэн їнэн байдлаар харуулснаараа уншигчдын анхаарлыг татжээ.


Толстой Л.
      Дайн ба энх II /Орч.Ч.Чимид -УБ.: Монсудар,2009.-376х.

      1905-1814 онд Францын эзэн хаан Наполеоны єдєєсєн халдлагын эсрэг босоон Оросын нийт ард тїмний дайны тухай єгїїлдэг дєрвєн боть энэ туульс зохиолчийн сэтгэлийн торгон мэдрэмж, гїн ухаан, сэтгэл зїйн нарийн дїн шинжилгээ, нийгмийн давхаргуудын бодит амьдралыг тїїхчилсэн їнэн байдлаар харуулснаараа уншигчдын анхаарлыг татжээТолстой Л.
      Дайн ба энх III /Орч.Ч.Чимид -УБ.: Монсудар,2009.-416х.

      1905-1814 онд Францын эзэн хаан Наполеоны өдөөсөн халдлагын эсрэг босоон Оросын нийт ард тїмний дайны тухай өгүүлдэг дөрвөн боть энэ туульс зохиолчийн сэтгэлийн торгон мэдрэмж, гүн ухаан, сэтгэл зїйн нарийн дүн шинжилгээ, нийгмийн давхаргуудын бодит амьдралыг түүхчилсэн үнэн байдлаар харуулснаараа уншигчдын анхаарлыг татжээТолстой Л.
       Дайн ба энх IV /Орч.Ч.Чимид -УБ.: Монсудар,2009.-416х.

      1905-1814 онд Францын эзэн хаан Наполеоны єдєєсєн халдлагын эсрэг босоон Оросын нийт ард тїмний дайны тухай єгїїлдэг дєрвєн боть энэ туульс зохиолчийн сэтгэлийн торгон мэдрэмж, гїн ухаан, сэтгэл зїйн нарийн дїн шинжилгээ, нийгмийн давхаргуудын бодит амьдралыг тїїхчилсэн їнэн байдлаар харуулснаараа уншигчдын анхаарлыг татжээ

Толстой Л.
       Анна Каренина/Орч.Ш.Очирбат -УБ.: Монсудар,2009.-872х.

        Зохиолд нєхєрт гарсан баян хатагтай Анна Каренинагийн жавхаалаг офицер Вронскийд єгсєн эмгэнэлт, нууц дурлалын тїїхийг харуулжээ.
Лондон Ж.
        Цагаан соёот/Орч.Э.Базаржав -УБ.: Монсудар,2010.-190х.

       Чонын  амьдрал... Ганц нүдэт, гичий чоно Кичи хоёр сїргээсээ тасарч, Кичи зулзагалан таван бэлтрэгтэй болсон ч байгалийн шалгарлаар ганц нь л їлдэнэ... Бэлтрэг агуйгаас гарч хорвоотой танилцан, улмаар хїн гээчтэй таарч тэднийг "бурхад" гэж їзэх бєлгєє. Индиан эр Саарал Минж бэлтрэгийг олж, "Цагаан соёот" гэж нэрлэнэ. Ийнхїї золгїй бэлтрэг хувь тохиолоор "Бурхад"-ын нємєр нєєлєгт ирдэг.Твен М.
       Жонон гуйлгачин хоёр/Ред. Л.Роозон-УБ.:Монсудар,2012.-256х.

        Энэхїї зохиолыг уншсанаар VI Эдуард жононг даган аялж XVI зууны Англи оронд очиж їзсэн мэт сэтгэгдэл тєрж, ард тїмнийх нь аж байдал, хахир хатуу хууль цааз, хааны ордонд тогтсон хачирхалтай сонин хэв ёс зэрэгтэй танилцана.

Цвейг С.
       Танихгүй эмэгтэйн захидал/Орч. Л.Содов, ред. Г.Дагва-УБ.:Адмон,2012.-333х.

        Зохиогч энэнхїї зохиолоороо бїсгїй хїний сэтгэхїй, дотоод ертєнцийг нээж чаджээ.


Төмөрбарс Ц.
      Монгол-Англи зэрэгцүүлсэн хэлзүй/Ред. Д.Чимэг-УБ.:Удам соёл,2013.-194х.
     
        Энэхїї гарын авлага нь  англи хэл сурч байгаа  оюутан залуучууд цаашид энэ 2 хэлний тогтолцооны бїх тївшинд (авиа зїй, їгзїй, єгїїлбэр зїй) єєрєєр хэлбэл тєрєл бус хэлний нийтлэг болон євєрмєц талыг судалж тодорхойлох, орчуулгын онол, арга, агуулгын илэрхийлэлийг гїнзгийрїїлж монгол хїнд англи хэл заах аргзїйн асуудлыг судлан боловруулахад дєхєм болно.

Дарьмаа Д.
      Сургуулийн ємнєх насны хїїхдийн сурган хїмїїжїїлэх зїй /Ред. Г.Жаргалсайхан -УБ.:Удам соёл ,2013.-100х.

      Тус сурах бичигт сургуулийн ємнєх насны хїїхдийн сурган хїмїїжїїлэх зїйн онол, бага насны хїїхдийн хїмїїжил, хєгжлийн шинэ чиг хандлага, нялх болон сургуулийн ємнєх насны хїїхдийн сургалт хїмїїжлийн хувилбарт хєтєлбєрїїд, тїїнийг зохион байгуулах сурган-сэтгэл зїйн онцлог, сургуулийн ємнєх боловсролын байгууллагын сургалтын  орчныг боловсронгуй болгож, зохион байгуулах асуудал болон цэцэрлэг-ЕБС-ийн залгамж холбоо, сургуулийн ємнєх боловсролын байгууллага ба эцэг, эхийн хамтын ажиллагааны онол арга зїйн асуудлыг оруулсан байна.

Отгонцэцэг Д.
      Сурган хүмүүжүүлэх зүйн үндэс /Ред. Л.Жамц, Ч.Отгонбаяр -УБ.: NCLE ,2013.-265х.

       Энэхїї сурах бичигт суралцагчдын сурах їйлийн болон багшийн сурган їйлийн объект, субъектийн шїтэлцээ; суралцагчийн болон багшийн хєгжил, тєлєвшил, нийгэмшлийн холбоо хамаарал бїхий їйл ажиллагаа; багшаас суралцагч болон эцэг эхтэй ажиллах їйл ажиллагааны сурган хїмїїжїїлэх сэтгэл зїйн асуудал; сургалтын хэв шинж тус бїрийн уламжлалт болон хэтийн чиг хандлага; хичээлийн їїсэл хєгжил, тїїний агуулга, арга зїйн онцлог, бїтэц, тїїнд дїн шинжилгээ хийх орчин їеийн асуудал, суралцагчийн, багшийн, сургуулийн хєгжлийн бїхий л асуудлыг тус тус оруулсан байна.

Даваа Ж.
        Хүн болох үе шат /Ред. Л.Жамц -УБ.: МУИС-ийн хэвлэх їйлдвэр ,2008.-69х.

         Энэ ном нь бие хїний хєгжил, тєлєвшил, хїмїїжил, тэдгээрийн талаарх зарим їзэл онол, бие хїний їндсэн шинж, бие хїн тєлєвших зїй тогтол, їе шат, хїмїїжил, тїїний зорилго, агуулга, арга зїйн асуудал, єєрийн хїмїїжил, хїїхдийн тєлєвшилд хамт олны нєлєєлєл, монголд иргэн биехїн тєлєвшїїлж байсан, уламжлалаас, хїїхдийн тєлєвшилд харилцаа нєлєєлєх нь, багш суралцагчдын харилцаа зэрэг асуудлыг агуулсан болно.Мендел Т.
        Мэдээллийн эрх чєлєє: Эрх зїйн харьцуулсан судалгаа -УБ.: ЮНЕСКО ,2008.-181х.Жамц Л.
        Боловсрол судлалын үндэс /Ред. Ж.Даваа -УБ.: Китаб ,2013.-177х.

        Энэ сурах бичгийн гол агуулгад бие хїний хєгжил, тєлєвшлийг судлах їйл явцын боовсролыг сурган хїмїїжїїлэх зїйн боон сэтгэл судлалын боловсролын шїтэлцээнд дээд мэдрэлийн їйл ажилагааг судлах боловсролтой холбон схем, загвараар їзїїлсэн нь боловсрол судлалын їндсэн агуулгыг хамруулсан байнаЖамц Л.
        Ерөнхий сэтгэл судлал /Ред. П.Цэрэндондов -УБ.: Китаб ,2013.-302х.

         Энэ сурах бичгийн сэдэв бїрт сурган хїмїїжїїлэх зїйн болон мэргэжлийн дидактикийн асуудлыг сэтгэл судлалын сїїлийн їеийн онол, їзэл баримтлалтай холбон ойлгомжтой баримт материалаар баяжуулсан байна.Соёлмаа Ч.

        Орчин цагийн монгол хэлний дагавар бїтээвэр/Ред. Ц.Өнөрбаян  -УБ.: Удам соёл ,2013.-135х.
 
          Энэхїї эмхтгэлд орчин цагийн монгол хэлэнд идэвхтэй болон идэвхгїй хэрэглэгддэг бїхий л їг бїтээх дагаврын илэрхийлэх утга, хэлзїйн їїрэг болон байрыг нь бїртгэн гаргасан байна
Баасансүрэн Т.
        Зохиолчид, сэтгїїлчид солитой хїмїїс/Ред. Б.Уянга-УБ.: ТЗЇЭГ-ийн ХЇ,2013.-102х
Норовсүрэн Л ба бус.,
        Монголын сэтгїїл зїйн шїїмж судлал: Сэтгїїл зїйн нэрт судлаач Гэндэнжамцын Дэлэг /Ред. М.Зулька    филь-УБ.: ТЗЇЭГ-ийн ХЇ,2013.-94х.Норовсүрэн Л.
       Монголын сэтгїїл зїй-100 жил: Хамгийн, хамгийн, хамгийн/Ред. Б.Галаарид-УБ.:BCI ,2013.-231х.

         Энэхїї номд сэтгїїл зїйн салбарынхны туулж єнгєрїїлсэн нэгэн зууны тїїхийн ховор чухаг баримтуудыг багтаан бичжээ.


Норовсүрэн Л.
     Сэтгїїл зїйн шїїмж судлал,монголын сэтгїїлчдийн ёс зїй: Тулгамдсан зарим асуудал -УБ.: ТЗЇЭГ-ийн ХЇ,2013.-344х.

      Монголын їндэсний сэтгїїл зїйн 100 жилийн ойд зориулж Улаанбаатар Эрдэм Их Сургууль, Монголын сэтгїїлчдийн эвлэлээс хамтран зохион байгуулсан эрдэм шинжилгээний бага хуралд УЭИС-ийн эрдэмтэн багш нар, сэтгїїлзїйн 4 дїгээр ангийн оюутнуудын тавьсан илтгэл, хэлсэн їг.
Оюутны гарын авлага: Бакалаврын сургалт /сэтгїїл зїйн ангийн оюутнуудад зориулав/ 2012-2013 оны хичээлийн жил /Эмхт. М.Зээргэнэ-УБ.,2012.-217х.Оюутны гарын авлага: Бакалаврын сургалт /англи хэлний ангийн оюутнуудад зориулав/ 2012-2013 оны хичээлийн жил/Эмхт. М.Зээргэнэ-УБ.,2012.-253х.Оюутны гарын авлага: Бакалаврын сургалт /хятад хэлний ангийн оюутнуудад зориулав/ 2012-2013 оны хичээлийн жил /Эмхт. М.Зээргэнэ-УБ.,2012.-249х.

No comments:

Post a Comment

Ангилал

2012 slide Англи хэлний тэнхим Б.Галиндив Бидний бахархал Боловсрол видео Гадаад харилцаа Д.Оюунбат Дадлагын бааз Дорно дахины хэлний тэнхим Дотоод хяналт шалгалт Дэд профессор Д.Наранчимэг Зургын цомог Лого болон хавтасны загвар татах Лого татах Мэдээ Мэдээлэл Мэндчилгээ Мэргэжлийн гадаад хэлний тэнхим Мэргэжлийн кабинет Н.Зултунгалаг Номын сан Отгонтэнгэр их сургууль Отгонтэнгэр студи Отгонтэнгэр шүтээн ОТИС-ийн төгсөгч Оюутан солилцооны хөтөлбөр профессор Д.Оюунхорол Ректорын зөвлөл Санхүү Спорт Спорт өдөрлөг Сургалтын төв Сэтгүүл зүйн тэнхим Төсөл Тэтгэлэг Удирдах Зөвлөл Удирдах зөвлөлийн гишүүн Урамшуулал үзэсгэлэн - яармаг үнэлгээний алба Х.Энхтуяа Хамтын ажиллагаа Хичээлийн хуваарь Хөнгөлөлт Хөтөлбөр Хууль зүйн сургууль Хүмүүмлэгийн сургууль Хүмүүнлэгийн сургууль Хүний хөгжлийн сан Хэл шинжлэл - боловсрол Цэвэрлэгээ Шилдэг уншигч Эдийн Засаг-Бизнесийн Удирлагын Сургууль ЭЛСЭГЧИД 2013 Элсэлт Эрдэм шинжилгээ Эрхэм зорилго Яруу найргийн наадам